HF303 Ölfilter Kawasaki KVF300 Prairie,  KLF400 Bayou, KVF400 Prairie